001

Disclaimer

Gastropartners B.V., haar leveranciers of andere op deze site vermelde derden kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten, verliezen, schade of welke andere vorderingen dan ook (inclusief en zonder beperking van vorderingen die voortvloeien uit verlies van winsten, gegevens of zaken).

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op onze internetsites (www.gastropartners.nl) van Gastropartners B.V. Er wordt verzocht dat u deze Disclaimer zorgvuldig leest. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Alles op deze site wordt u ter beschikking gesteld in de toestand waarin het zich bevindt. Noch Gastropartners B.V. noch één van de met Gastropartners B.V. verbonden ondernemingen garanderen dat het materiaal dat zich op deze site bevindt accuraat is of geschikt voor een bepaald doel. Gastropartners B.V. spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is, daarentegen kan Gastropartners B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gastropartners B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website Gastropartners B.V. bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Gastropartners B.V. liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Gastropartners B.V.. Gastropartners B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Bovendien kan Gastropartners B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan of virussen in uw computeruitrusting of andere eigendommen, ten gevolge van uw gebruik van, toegang tot, of downloaden van materiaal van deze site.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

0