001

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GASTROPARTNERS BV website en webshop

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle bestellingen bij GASTROPARTNERS BV via deze website zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.GASTROPARTNERS.nl

1.2 Door een bestelling bij GASTROPARTNERS BV te plaatsen via deze website, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van GASTROPARTNERS BV gelden ook ten behoeve van eventueel door GASTROPARTNERS BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van GASTROPARTNERS BV zijn vrijblijvend. GASTROPARTNERS BV heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GASTROPARTNERS BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.3 GASTROPARTNERS BV heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.4 GASTROPARTNERS BV mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. GASTROPARTNERS BV is echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door vervoerders welke zijn ingeschakeld door GASTROPARTNERS BV. De overeengekomen levertijd is geen bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. GASTROPARTNERS BV zal te zake nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, hoe ook genaamd, door u dan wel derde(n) te lijden. U vrijwaart GASTROPARTNERS BV te zake voor aanspraken van derden.

2.5 U heeft het recht om, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, de overeenkomst alsnog te ontbinden. Dit doet u door een mail te sturen naar info@Gastropartners.nl , onder vermelding van:

– het ordernummer

– de datum van bestelling

– de datum van levering

– uw volledige naam, adres en woonplaats

Na ontbinding van de overeenkomst bent u verplicht om binnen 14 kalenderdagen de bestelde producten te retourneren, ter attentie van:

GASTROPARTNERS BV, Plesmanweg 13, 7602 PD ALMELO, o.v.v. het ordernummer.

De kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

Alleen ongebruikte en onbeschadigde producten en/of producten waarvan de afsluiting (de zgn. seal) nog intact is, kunnen worden geretourneerd.

Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde producten, zal het aankoopbedrag (onder aftrek van de verzendkosten) op uw bankrekening worden teruggestort. Gebruikte en beschadigde producten en/of producten waarvan de afsluiting (de zgn seal) is losgemaakt of verwijderd worden niet vergoed.

2.6 Onverminderd de overige aan GASTROPARTNERS BV toekomende rechten, heeft GASTROPARTNERS BV in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de GASTROPARTNERS BV wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de GASTROPARTNERS BV verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

2.7 Eigendomsvoorbehoud. De door GASTROPARTNERS BV geleverde zaken blijven het eigendom van GASTROPARTNERS BV totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met GASTROPARTNERS BV gesloten overeenkomst is nagekomen.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten. Mits expliciet vermeld.

3.2 U kunt alleen betalen via één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van GASTROPARTNERS BV.

3.3 GASTROPARTNERS BV heeft de bevoegdheid prijsverhogingen waarmee GASTROPARTNERS BV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geconfronteerd en die optreden na het sluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de afnemer. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de afnemer de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de afnemer daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 

Artikel 4. Diversen

4.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat GASTROPARTNERS BV deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

4.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door GASTROPARTNERS BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.3 GASTROPARTNERS BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden

4.4 De website van GASTROPARTNERS BV en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. GASTROPARTNERS BV sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. GASTROPARTNERS BV onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. GASTROPARTNERS BV geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan GASTROPARTNERS BV garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 

Artikel 5. Garantie en aansprakelijkheid

GASTROPARTNERS BV garandeert de goede werking van de geleverde zaken en hanteert de wettelijke garantietermijn te rekenen vanaf de factuurdatum, mits deze onder normale condities worden gebruikt en waarbij geldt dat ingeval van gerede twijfel de bewijslast te zake normaal gebruik op de afnemer rust. De aansprakelijkheid van GASTROPARTNERS BV is te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd, zodra dit haar redelijkerwijs mogelijk is, of- ter keuze van GASTROPARTNERS BV- tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de afnemer in rekening werd gebracht. Indien GASTROPARTNERS BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GASTROPARTNERS BV beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het geleverde product, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade is GASTROPARTNERS BV jegens de afnemer en/of derden nimmer aansprakelijk. De afnemer vrijwaart GASTROPARTNERS BV volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet-) nakoming door GASTROPARTNERS BV van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de afnemer.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Almelo, 2 januari 2016

0